Managementrapportage binnen de overheid, een praktisch model voor verbetering

Monday, 14 August 2017

De verzakelijking binnen de overheid vraagt om een andere wijze van managementrapportage. De huidige wijze van rapportering met behulp van kengetallen heeft nog niet tot de gewenste verbeteringen geleid. In een serie van drie artikelen presenteren de auteurs een raamwerk voor een verbeterde managementrapportage waarbij kritische succesfactoren en prestatie-indicatoren een centrale rol spelen. Een en […]

Ontwikkelingen in de informatievoorziening bij de overheid: Keuzen en oplossingsrichtingen

Monday, 14 August 2017

Uit een recent benchmarkonderzoek blijkt dat organisaties die gefocused zijn op prestatiemanagement niet alleen financieel succesvoller zijn, maar ook innovatiever zijn en kwalitatief hoogwaardiger werk leveren dan bedrijven die niet door prestatiemanagement gedreven zijn. Ook ervaringen in de publieke sector in het buitenland tonen aan dat, door het invoeren van prestatiemanagement, doelstellingen eerder worden behaald, […]

Prestatiemanagement in de overheid: Een proces van de lange adem?

Monday, 14 August 2017

In het door de Algemene Rekenkamer gepubliceerde rapport ‘VBTB in begrotingen 2002’ constateert deze dat de departementale begrotingen voor 2002 toegankelijker zijn dan vorige begrotingen, en dat deze begrotingen meer informatie geven over wat ministeries doen om gestelde doelen te bereiken. Tegelijkertijd merkt de Algemene Rekenkamer op dat er nog significante verbetering mogelijk is, met […]

Nederland is traag met invoering resultaatgerichte overheid

Monday, 14 August 2017

In de recente notitie ‘Kracht zonder macht’ pleit het beraad van secretarissen-generaal voor de oprichting van een ambtelijke groep voor het strategisch beleid voor de gehele rijksoverheid. Dit initiatief is toe te juichen. Echter, een waarschuwing is op zijn plaats. Om een effectieve overheidsorganisatie te creëren moeten overheidsmanagers ervoor zorgen dat acties worden opgezet, dat […]

Falen van prestatiemanagement bij de overheid

Monday, 14 August 2017

In publicaties wordt regelmatig opgeroepen tot meer daadkracht om de maatschappelijke problemen die Nederland al enige tijd kent nu eens echt aan te pakken. Dit was dan ook een zeer actueel thema tijdens de afgelopen verkiezingen. Het is een heldere en duidelijke oproep maar als zo vaak wordt de oplossing te veel gezocht in systemen […]

Beter presteren is vooral een mentaliteitskwestie

Monday, 14 August 2017

In zijn stukje ‘Leren presteren’ in de NRC van 31 juli jongstleden snijdt Flip de Kam het nog steeds interessante en actuele vraagstuk van een beter presterende overheid aan. De Kam stelt dat prestatiemeting en benchmarking een belangrijke impuls kunnen en moeten geven aan het verbeteren van de prestaties van overheidsorganisaties. Tegelijkertijd signaleert hij terecht […]

Prestatiemanagement in de overheid: Een overzicht

Monday, 14 August 2017

In dit overzichtsartikel worden, na een korte introductie over wat prestatiemanagement inhoudt, internationale en nationale ontwikkelingen op het gebied van invoering van prestatiemanagement in de overheid behandeld. Daarna worden een aantal punten besproken waaraan nadrukkelijk aandacht moet worden besteed tijdens die invoering: de verschillen tussen publieke en private organisaties, waardoor methoden uit de profit niet […]

Prestatiemanagement in het buitenland

Monday, 14 August 2017

In dit artikel beschrijven wij internationale ontwikkelingen op het gebied van invoering van prestatiemanagement in de overheid en zullen deze vervolgens vergelijken met de nationale programma’s. Ook schetsen we de contouren van toekomstig prestatiemanagement binnen de overheid.

De resultaatgerichte overheid

Monday, 14 August 2017

Bij de laatste Tweede Kamer verkiezingen zijn een ‘andere overheid‘ en een nieuwe manier van politiek bedrijven belangrijke aandachtspunten geweest. In de kern gaat het steeds hierom: zowel overheid als politiek moeten snellere en betere resultaten laten zien. Hiertoe zijn in recente jaren verschillende verbeteringspogingen ondernomen. In dit artikel bespreken wij, na een korte introductie […]

Prestatiemanagement van betrokkenheid in de publiek sector

Monday, 14 August 2017

Succesvoorwaarden voor invoering van prestatiemanagement in een arbeidsorganisatie kunnen worden samengevat als competentie, control en betrokkenheid. Gelet op kenmerken van de publieke sector zoals vage doelen, geen mogelijkheid tot feedback, en doelincongruentie tussen politiek bestuurder en ambtelijk manager, blijkt het een stuk lastiger prestatiemanagement te implementeren in een overheidsorganisatie dan in een profit organisatie. In […]