De resultaatgerichte overheid

Op weg naar de prestatiegedreven overheidsorganisatie

By Dr. A.A. de Waal MBA, mr. L.A.F.M. Kerklaan

De overheid moet betere resultaten laten zien. Niet alleen om de toenemende onvrede bij de burgers over het functioneren van de overheid tegen te gaan, maar ook om profijt te hebben van de veelheid van beleidsinspanningen. De samenleving vraagt daarbij om een transparante overheid. Transparant voor wat betreft beleidsformulering, -uitvoering en -evaluatie. Bestuurlijke processen moeten zichtbaar worden gemaakt, zowel voor burgers als voor ambtenaren. Belanghebbende burgers, bedrijven en instanties hebben het recht te weten hoe bepaalde processen zijn verlopen en welke doelen in welke mate gerealiseerd zijn. Als de overheid transparant is, kan van de belanghebbenden worden verwacht dat ze meer dan voorheen hun eigen verantwoordelijkheid oppakken. Dit is een belangrijke doelstelling van het project ‘Andere Overheid’. Bij de overheid zelf verschuift de verantwoordelijkheid in toenemende mate van ‘output’ naar ‘outcome’. Niet de interne factoren – zoals kosten, product, prestatie en proces – staan centraal, maar het uiteindelijke resultaat van het gevoerde beleid. Dat resultaat wordt naast doelmatigheid beoordeeld op doeltreffendheid. Dit alles vraagt van ambtenaren meer resultaatgericht gedrag en een attitude die gericht is op meer service en het verbeteren van de dienstverlening.

Om meer transparantie en verantwoordelijkheid te bereiken, zijn in recente jaren verschillende pogingen ondernomen. Deze zijn niet allemaal even succesvol geweest. De overheid wil dus wel graag, maar blijkt echter nog te vaak vast te zitten in haar eigen regels en structuren. Om dit te wijzigen is een denkomslag nodig die ruimte schept voor resultaatgericht management. Het boek ‘De resultaatgerichte overheid, op weg naar de prestatiegedreven overheidsorganisatie’ van André de Waal en Leo Kerklaan, met voorwoord van Minister Thom de Graaf en een bijdrage over ICT van Kees Groeneveld, geeft een groot aantal praktische handvatten om tot een moderne transparante beleidsvoering te komen.

INHOUD VAN HET BOEK:

1. Wat is prestatiemanagement?
2. Internationale ontwikkelingen
3. Nationale ontwikkelingen
4. Aandachtspunten
5. Verbeteringshandvatten
6. Perverse effecten van prestatiemanagement
7. Prestatiemanagement en prestatiegedreven gedrag
8. Prestatiemanagement en integriteit
9. Prestatiemanagement en informatietechnologie
10. Een andere overheid, een andere overheidsmanager
11. Implementatieaanpak
12. Illustratieve praktijkbeschrijving: het ministerie van Handel
13. Afsluitende opmerkingen

Buy this book at Managementboek.nl