De gedreven school: Op weg naar affectief en effectief gedreven onderwijs

U kunt het O&I boekje kosteloos bestellen via de website van Holland Consulting Group

Ervaringen laten zien dat kwaliteitszorg binnen het onderwijs kan worden opgevat als integraal prestatiemanagement. Prestatiemanagement van scholen betreft immers het vergroten van het beleidsvoerend vermogen, het doen van richtinggevende keuzen, het ontwikkelen van kengetallen, het opzetten van een vroegtijdig waarschuwingssysteem voor besturen, het ontwikkelen van actieplannen en het daarop gebaseerde interne scholingsaanbod en tenslotte het ontwikkelen van methoden om schoolprestaties onderling te vergelijken.
In dit O&I-boekje stellen de auteurs dat het toepassen van prestatiemanagement de schoolleiding helpt om: in te spelen op een omgeving die steeds hogere eisen stelt; leraren te motiveren voor en te helpen bij het realiseren van schooldoelstellingen; § transparante rekenschapsrelaties aan te gaan met bestuur, boven-schoolsmanagement en inspectie; en zelf een betere leider te worden.

Year of publication:2003
Authors:dr. A. A. de Waal MBA and mr. L.A.F.M. Kerklaan
Published in:O&I-boekje, Holland Consulting Group, 2003