Prestatiemanagement in de overheid: Een proces van de lange adem?

In het door de Algemene Rekenkamer gepubliceerde rapport ‘VBTB in begrotingen 2002’ constateert deze dat de departementale begrotingen voor 2002 toegankelijker zijn dan vorige begrotingen, en dat deze begrotingen meer informatie geven over wat ministeries doen om gestelde doelen te bereiken. Tegelijkertijd merkt de Algemene Rekenkamer op dat er nog significante verbetering mogelijk is, met name in het formuleren van doelen, in het benoemen van prestatiegegevens, en in een betere explicitering van de relatie tussen doelen, prestaties en middelen. De Algemene Rekenkamer concludeert dat het VBTB-proces een proces van lange adem is, dat bekort zou kunnen worden wanneer ministeries begrotingen en doelformuleringen meer aan elkaar spiegelen. Ook door het toepassen van de juiste aanpak hoeft de invoering van prestatiemanagement in de Overheid niet persé een proces van de lange adem te zijn!

Year of publication:2002
Author:André de Waal
Published in:M@n@gement, april 2002
Download full publication