Managementrapportage is kunst!

Wednesday, 9 August 2017

Gezien de enorme dynamiek op vele terreinen in de huidige samenleving is de managementrapportage een van de belangrijkste sturingsinstrumenten waar de manager over beschikt. De meeste organisaties hebben echter problemen met de in gebruik zijnde managementrapportage en plukken dientengevolge maar zeer ten dele de vruchten van dit instrument. Om organisaties te helpen bij het opsporen […]

Onroerend goed afstemmen op bedrijfsstrategie

Wednesday, 9 August 2017

Door de toenemende concurrentiedruk wordt het zakelijk onroerend goed (‘corporate real estate’) steeds meer gezien als strategisch wapen in plaats van louter als kostenpost. Wil het onroerend goed ook inderdaad een bruikbaar instrument zíjn, dan moeten echter de activiteiten en doelstellingen van de corporate real estate afdeling naadloos aansluiten op de strategische doelstellingen van de […]

Valkuilen bij het invoeren van de balanced scorecard

Wednesday, 9 August 2017

Bij managers bestaat veel ontevredenheid over de gehanteerde managementrapportage.’Te eenzijdig, niet op de toekomst gericht en geen relatie met de strategische doelstellingen’, luidt de kritiek. De Balanced Scorecard is een uitstekend instrument om de prestaties op een gebalanceerde manier te volgen en inzicht te verkrijgen in de realisatie van de strategie. Bij de invoering van […]

Kwaliteit managementinformatie en -rapportage verbeteren met kritische succesfactoren en prestatie-indicatoren

Wednesday, 9 August 2017

Managementinformatie- en rapportage is een onderwerp dat zich in een toenemende belangstelling mag verheugen. In dit artikel worden de resultaten beschreven van een onderzoek naar de kwaliteit van de managementinformatie en -rapportage bij 30 vooraanstaande Nederlandse organisaties. De conclusie van het onderzoek is dat de kwaliteit weliswaar in de lift zit, maar dat er nog […]

World-class prestatiemanagement: Een dwingende noodzaak

Wednesday, 9 August 2017

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van technologie en management maken het organisaties tegenwoordig mogelijk toegevoegde waarde te creëren op manieren die men zich enige jaren geleden nauwelijks kon voorstellen. Om optimaal van deze ontwikkelingen te kunnen profiteren moeten organisaties eerst een cutting edge prestatiemanagementproces ontwikkelen en invoeren. Een dergelijk proces verschaft de organisatie de flexibiliteit […]

Het prestatiemanagementportaal: World-class prestatiemanagement in praktijk gebracht!

Wednesday, 9 August 2017

Prestatiemanagement is een impuls voor resultaatverantwoordelijkheid en voor continue verbetering. Tegelijk zijn cases en goede praktijkervaringen nog steeds schaars. In dit artikel geven de auteurs hun ervaringen weer bij een multinational. Door het opzetten van een prestatiemanagementportaal wordt ervoor gezorgd dat managers overal in de orga nisatie op elk gewenst tijdstip via een one-stop-shop de benodigde […]

Prestatiemanagement in de praktijk gebracht

Wednesday, 9 August 2017

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van prestatiemanagement, afkomstig uit een wereldwijd benchmarkonderzoek, helpen organisaties om state-of-the-art te worden en te blijven. Deze ontwikkelingen zijn beschreven in het boek Power of Performance Management. In dit artikel wordt beschreven hoe een multinational een aantal van de ideeën uit het benchmarkonderzoek heeft opgepakt en daarmee prestatiemanagement wereldwijd in […]

Wat maakt een prestatiemanagementsysteem gebalanceerd?

Wednesday, 9 August 2017

Uit onderzoek blijkt dat managers die over een gebalanceerd prestatiemanagementsysteem beschikken dit systeem vaker gebruiken en tevredener zijn met de toepassing van prestatiemanagement in hun organisatie dan managers die alleen kunnen beschikken over een ‘losse’ verzameling van prestatie-indicatoren. Aangezien de toepassing van prestatiemanagement een duidelijke relatie heeft met positieve bedrijfsresultaten is het dus van evident […]

Hoe is de kwaliteit van nederlandse prestatiemanagementsystemen?

Wednesday, 9 August 2017

Een kwalitatief goed prestatiemanagementsysteem helpt organisaties om zowel financieel als niet-financieel beter te presteren. Daarom zijn veel organisaties in het laatste decennium overgegaan tot het verbeteren van hun huidige systeem of het implementeren van een nieuw systeem. In dit artikel wordt, op basis van een enquête, bekeken in hoeverre al deze activiteit daadwerkelijk heeft geleid […]

Prestatiemanagement gecertificeerd bij Tetterode

Wednesday, 9 August 2017

Het succes van de balanced scorecard heeft een flinke impuls gegeven aan de acceptatie van prestatiemanagement, dat daardoor steeds meer gemeengoed is geworden onder profit en non-profit organisaties. Dat prestatiemanagement ervoor zorgt dat organisaties betere resultaten, in zowel financiële als niet-financiële zin, behalen wordt steeds duidelijk. In de praktijk blijkt dat, om prestatiemanagement echt succesvol […]